µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ÕþÎñÐÅÏ¢ > Îļþ¹«¸æ
Õã½­Ê¡Å©ÒµÌü°ì¹«ÊÒ¹ØÓÚ×öºÃ2018ÄêÊ¡¼¶¸ß²ã´ÎÐÂÐÍְҵũÃñ֪ʶ¸üÐÂÅàѵ¹¤×÷µÄ֪ͨ
Èë¿âʱ¼ä£º 2018-04-28
¡¾±£»¤ÊÓÁ¦É«£ºÐÓÈÊ»Æ ÇïÒ¶ºÖ ëÙÖ¬ºì ½æÄ©ÂÌ ÌìÀ¶ Ñ©Çà »Ò ÒøºÓ°×(ĬÈÏÉ«)¡¿¡¾ÎÄ×Ö£º ¡¿¸÷ÊС¢ÏØ£¨ÊС¢Çø£©Å©Òµ¾Ö(Äþ²¨²»·¢£©£º

¸ù¾Ý¡¶Õã½­Ê¡Å©ÒµºÍÅ©´å¹¤×÷°ì¹«ÊÒ¹ØÓÚÏ´ï2018Äê¶ÈÅ©¼ÒÀÖ·¢Õ¹ÈÎÎñºÍ¸÷¼¶Å©ÃñÅàѵ¼Æ»®µÄ֪ͨ¡·£¨ÕãÅ©°ì¡²2018¡³36 ºÅ£©¾«Éñ£¬2018ÄêÕã½­Ê¡Å©ÒµÌüÓëÕã½­Å©Ãñ´óѧÏà¹ØУÇø½«ÁªºÏ×é֯ʵʩ12¸öÊ¡¼¶Å©ÃñÅàѵÏîÄ¿£¬¹²13¸ö°à´Î£¨¼û¸½¼þ1£©£¬¼Æ»®ÅàѵѧԱ1298È˴Ρ£Îª×éÖ¯×öºÃÅàѵ¹¤×÷£¬ÏÖ½«ÓйØÊÂÏî֪ͨÈçÏ£º

Ò»¡¢ÅàѵÄÚÈÝ

Å©ÒµÉú²úÐÂÆ·ÖÖ¡¢Ð¼¼Êõ¡¢ÐÂģʽ¡¢ÐÂÀíÄîµÈÄÚÈÝ£¬·ÖË®µ¾¡¢Ë®¹û¡¢²ÏÉ£¡¢ºµÁ¸¡¢Ê߲ˡ¢²èÒ¶¡¢ÐóÄÁ¡¢Å©»úÐÞÀí¡¢Å©»úºÏ×÷É硢ʳÓþú¡¢ÖÐÒ©²Ä¡¢Ö²ÎïÒßÇé¼à²âµÈ12¸öרÌ⣬ÓÉÊ¡Å©Òµ¹ã²¥µçÊÓѧУУÇø¡¢Ê¡Å©¿ÆԺУÇø¡¢Õã½­´óѧУÇø³Ðµ£¡£²ÉÈ¡ÀíÂÛ½ÌѧºÍÏÖ³¡½ÌѧÏà½áºÏ¡¢¾­Ñé´«ÊÚºÍÑÐÌÖ½»Á÷Ïà½áºÏµÄ·½Ê½½øÐÐÅàѵ¡£

¶þ¡¢²Î¼Ó¶ÔÏó

Å©ÃñרҵºÏ×÷É硢ũҵ²úÒµ¼¼ÊõЭ»á¡¢Å©ÒµÉç»á»¯·þÎñ×éÖ¯¡¢Å©ÒµÁúÍ·ÆóÒµµÄ´øÍ·ÈË£¬¼Òͥũ³¡Ö÷£¬¸ß¼¶Å©Ãñ¼¼Ê¦ºÍ¹æÄ£ÖÖÑø´ó»§µÈ¡£

Åàѵ¶ÔÏóÓ¦·ûºÏÒÔÏ»ù±¾Ìõ¼þ£ºÆ·ÐжËÕý¡¢×ñ·¨ÊØ·¨¡¢³ÏО­Óª£»³õÖÐÒÔÉÏÎÄ»¯³Ì¶È£¬ÄêÁäÒ»°ã²»³¬¹ý60ÖÜËꣻ¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ²úÒµ»ù´¡ºÍ¹æÄ£»òרҵ¼¼ÊõË®×¼£¬ÄÜ·¢»Ó½Ïǿʾ·¶´ø¶¯×÷ÓõÄÐÂÐÍÅ©Òµ¾­ÓªÖ÷ÌåÓë¸ß²ã´ÎÐÂÐÍְҵũÃñ¡£

Èý¡¢Åàѵʱ¼ä¡¢µØµã

4-10Ô£¬Ã¿ÆÚ5Ìì¡£¾ßÌåʱ¼ä¡¢µØµãÁíÐÐ֪ͨ¡£

ËÄ¡¢ÆäËûÊÂÏî

1.²ÎѵѧԱÃâ½»Åàѵ·Ñ¡¢×ÊÁÏ·Ñ¡¢Ê³Ë޷Ѽ°ÏÖ³¡²Î¹Û¿¼²ì½»Í¨·ÑµÈ¡£

2.Ïà¹Ø»ù´¡ÖªÊ¶²âÊԺϸñÕß°ä·¢Õã½­Å©Ãñ´óѧÅàѵ֤Ê飬ÇëѧԱ×Ô±¸1´çÖ¤¼þÕÕ1ÕÅ¡£

3.Çë¸÷ÏØ£¨ÊС¢Çø£©Ïà¹ØÒµÎñ²¿ÃŸù¾ÝÃû¶î·ÖÅä±í£¨¼û¸½¼þ2£©£¬×é֯ѧԱ»ý¼«±¨Ãû£¬ÌîдѧԱ±¨Ãû±í£¨¼û¸½¼þ3£©£¬ÓÚÿÆÚÅàѵ°à¿ª°àÇ°15ÈÕ±¨ËùÔÚÊÐÒµÎñ²¿ÃÅ£¬²¢½«Ñ§Ô±ÐÅϢ¼ÈëÕã½­Å©Ãñ´óѧѧԱÐÅÏ¢¹ÜÀíϵͳ¡£¸÷ÊÐÒµÎñ²¿ÃÅÔñÓÅÍƼöºó½«»ã×Ü±í£¨¼û¸½¼þ4£©ÓÚ¸ÃÅàѵ°à¿ª°àÇ°10ÈÕ±¨³Ðµ£ÈÎÎñµÄУÇøÁªÏµÈË£¨¼û¸½¼þ5£©¡£ Å©»úºÏ×÷Éç´øÍ·ÈËÅàѵ°à·Ö2ÆÚ½øÐУ¬Ã¿ÆÚÈËÔ±·ÖÅäÁíÐÐ֪ͨ¡£

 

¸½¼þ£º1.°à´Î°²Åűí

         2.Ãû¶î·ÖÅä±í

         3.Ê¡¼¶¸ß²ã´ÎÐÂÐÍְҵũÃñ֪ʶ¸üÐÂÅàѵ°àѧԱ±¨Ãû±í

         4.Ê¡¼¶¸ß²ã´ÎÐÂÐÍְҵũÃñ֪ʶ¸üÐÂÅàѵ°à²ÎѵѧԱÍƼö»ã×ܱí

         5.¸÷УÇøÁªÏµÈË

        

 

Õã½­Ê¡Å©ÒµÌü°ì¹«ÊÒ

2018Äê4ÔÂ27ÈÕ


 

¸½¼þ1

°à´Î°²Åűí

±à ºÅ

ÏîÄ¿Ãû³Æ

°ì°àÊý

ÈËÊý

Åàѵ¶ÔÏó

¼Æ»®Åàѵʱ¼ä

³Ðµ£Ð£Çø

1

Å©»úÐÞÀí¹¤Åàѵ°à

1

100

Å©»úÐÞÀí¹¤

ÒѾٰì

Ê¡Å©¹ãУ

2

Å©»úºÏ×÷Éç´øÍ·ÈËÅàѵ°à

2

150

Å©»úºÏ×÷Éç´øÍ·ÈË

7-8ÔÂ

Ê¡Å©¹ãУ

3

Ê߲˲úÒµ´øÍ·ÈËÅàѵ°à

1

150

Êß²ËÆóÒµ¸ºÔðÈË

5ÔÂ

Ê¡Å©¹ãУ

4

²èÒ¶²úÒµ´øÍ·ÈËÅàѵ°à

1

100

²èÒ¶Éú²úÆóÒµ¸ºÔðÈË

7ÔÂ

Ê¡Å©¹ãУ

5

ʳÓþú¼¼ÊõÌáÉýÅàѵ°à

1

80

ʳÓþúÉú²úÆóÒµ¸ºÔðÈË

6ÔÂ

Ê¡Å©¹ãУ

6

Ë®µ¾ÂÌÉ«¸ß²ú¸ßЧ¼¼ÊõÅàѵ°à

1

100

Ë®µ¾ÖÖÖ²´ó»§

6ÔÂ

Ê¡Å©¿ÆÔº

7

Ë®¹û¾«Æ·Éú²ú¼¼ÊõÅàѵ°à

1

100

Ë®¹ûÉú²úÆóÒµ¸ºÔðÈË

7ÔÂ

Ê¡Å©¿ÆÔº

8

È«Ê¡²ÏÉ£²úÒµ´øÍ·ÈËÅàѵ°à

1

50

²ÏÉ£Éú²úÆóÒµ¸ºÔðÈË

7ÔÂ

Ê¡Å©¿ÆÔº

9

ÐóÄÁ²úÒµ´øÍ·ÈËÅàѵ°à

1

80

ÐóÄÁÆóÒµ¸ºÔðÈË»ò¼¼Êõ¹Ç¸É

9ÔÂ

Ê¡Å©¿ÆÔº

10

Ö²ÎïÒßÇé¼à²âÅàѵ°à

1

158

ÖØ´óÖ²ÎïÒßÇé¼à²âÈËÔ±

6ÔÂ

Ê¡Å©¿ÆÔº

11

ºµÁ¸Éú²ú¼¼Êõ¸ß¼¶Åàѵ°à

1

80

ºµÁ¸Ê¾·¶»ùµØ¸ºÔðÈ˺ͺµÁ¸ÖÖÖ²´ó»§

9ÔÂ

Ê¡Å©¿ÆÔº

12

µÀµØÖÐÒ©²ÄÌáÉý·¢Õ¹Åàѵ°à

1

150

Éú²úÆóÒµ¡¢Ð­»áµ¥Î»¼¼Êõ¹ÜÀíÈËÔ±

6-7ÔÂ

Õã½­´óѧ

ºÏ¼Æ

13

1298

 

 

 


¸½¼þ2

Ãû¶î·ÖÅä±í

ÏîÄ¿Ãû³Æ

Å©»ú

 Êß²Ë

²èÒ¶

ʳÓþú¼¼ÊõÌáÉý

Ë®µ¾

Ë®¹û

²ÏÉ£

ÐóÄÁ

Ö²ÎïÒßÇé¼à²â

ºµÁ¸

ÖÐÒ©²Ä

ºÏ¼Æ

È«Ê¡ºÏ¼Æ

250

150

100

80

100

100

50

80

158

80

150

1298

º¼ÖÝÊÐС¼Æ

30

20

20

8

15

10

15

10

10

15

153

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

ÏôɽÇø

5

4

4

 

4

1

 

2

 

1

1

22

ÓຼÇø

5

4

5

 

3

2

 

2

 

1

1

23

¸»ÑôÇø

5

4

 

 

2

1

2

2

 

1

1

18

½¨µÂÊÐ

4

4

 

 

2

2

3

1

 

2

2

20

ÁÙ°²Çø

4

4

3

4

2

1

2

1

 

2

2

25

ͩ®ÏØ

4

 

4

4

2

1

3

1

 

2

4

25

´¾°²ÏØ

3

 

4

 

 

2

5

1

 

1

2

18

ÎÂÖÝÊÐС¼Æ

30

20

20

10

15

15

10

52

10

20

202

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

¹³ÇÇø

2

4

 

2

 

 

 

 

2

 

 

10

ÁúÍåÇø

2

4

 

 

 

1

 

1

2

 

2

12

걺£Çø

2

2

 

 

 

1

 

1

3

 

 

9

Èð°²ÊÐ

4

2

 

 

3

2

 

1

6

2

3

23

ÀÖÇåÊÐ

4

3

 

2

3

2

 

1

5

2

6

28

¶´Í·ÏØ

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

6

ÓÀ¼ÎÏØ

3

2

5

 

3

5

 

1

5

2

3

29

ƽÑôÏØ

3

1

5

 

3

1

 

1

3

1

3

21

²ÔÄÏÏØ

4

 

 

4

3

 

 

1

20

1

 

33

ÎijÉÏØ

2

 

5

2

 

1

 

1

2

1

1

15

̩˳ÏØ

2

2

5

 

 

 

 

1

2

1

2

15

¼ÎÐËÊÐС¼Æ

28

8

20

15

10

20

7

5

10

123

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ÄϺþÇø

4

 

 

 

2

2

2

1

 

1

 

12

ÐãÖÞÇø

4

2

 

 

2

1

3

1

 

1

2

16

º£ÄþÊÐ

4

 

 

3

2

2

6

1

 

1

 

19

ƽºþÊÐ

4

 

 

4

2

 

 

1

 

 

 

11

Í©ÏçÊÐ

4

2

 

3

2

1

6

1

 

 

7

26

¼ÎÉÆÏØ

4

2

 

7

3

2

 

1

 

1

 

20

º£ÑÎÏØ

4

2

 

3

2

2

3

1

 

1

1

19

ºþÖÝÊÐС¼Æ

20

7

10

15

10

15

7

5

10

99

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ÎâÐËÇø

4

2

 

 

3

2

3

1

 

 

 

15

ÄÏä±Çø

4

 

 

 

3

2

5

2

 

 

 

16

µÂÇåÏØ

4

2

3

 

3

2

4

2

 

1

4

25

³¤ÐËÏØ

4

 

2

 

3

2

1

1

 

2

2

17

°²¼ªÏØ

4

3

5

 

3

2

2

1

 

2

4

26

ÉÜÐËÊÐС¼Æ

25

15

10

10

10

6

10

20

106

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ô½³ÇÇø

4

2

 

 

2

 

 

1

 

 

 

9

¿ÂÇÅÇø

4

4

 

 

2

 

 

1

 

 

 

11

ÉÏÓÝÇø

4

2

 

 

2

2

 

1

 

 

 

11

ÖîôßÊÐ

5

2

2

 

2

2

 

1

 

4

2

20

áÓÖÝÊÐ

5

2

2

 

2

3

 

1

 

3

5

23

вýÏØ

3

3

6

 

 

3

 

1

 

3

13

32

½ð»ªÊÐС¼Æ

30

20

10

10

10

10

12

13

25

140

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

æijÇÇø

4

2

2

 

 

1

 

2

 

2

5

18

½ð¶«Çø

4

2

 

 

 

1

 

2

 

 

 

9

À¼ÏªÊÐ

3

2

2

 

2

1

 

2

 

1

3

16

ÒåÎÚÊÐ

3

3

 

 

2

1

 

1

 

1

1

12

¶«ÑôÊÐ

4

3

 

 

2

1

 

1

 

2

3

16

ÓÀ¿µÊÐ

4

2

 

3

2

1

 

1

 

 

3

16

ÎäÒåÏØ

3

2

2

2

2

1

 

1

 

2

3

18

ÆÖ½­ÏØ

3

2

 

2

 

1

 

1

 

2

1

12

ÅÍ°²ÏØ

2

2

4

3

 

2

 

1

 

3

6

23

áéÖÝÊÐС¼Æ

24

10

5

12

10

15

10

12

10

20

128

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

¿Â³ÇÇø

4

 

 

 

 

2

 

1

2

2

1

12

áé½­Çø

4

2

 

 

2

3

 

2

2

2

3

20

½­É½ÊÐ

4

2

2

 

2

3

 

2

2

2

6

25

³£É½ÏØ

4

2

 

 

2

3

 

2

2

1

2

18

¿ª»¯ÏØ

4

2

3

6

2

2

 

1

1

2

2

25

ÁúÓÎÏØ

4

2

 

6

2

2

 

2

2

1

6

27

ÖÛɽÊÐС¼Æ

10

4

30

2

46

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

¶¨º£Çø

4

 

 

 

 

 

 

2

9

1

 

16

ÆÕÍÓÇø

4

 

 

 

 

 

 

1

8

1

 

14

á·É½ÏØ

2

 

 

 

 

 

 

1

5

 

 

8

áÓãôÏØ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

̨ÖÝÊÐС¼Æ

30

25

10

10

10

7

22

5

5

124

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

½·½­Çø

2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

8

»ÆÑÒÇø

4

3

 

 

 

2

 

1

3

 

1

14

·ÇÅÇø

4

3

 

 

 

1

 

 

3

 

 

11

ÎÂÁëÊÐ

4

3

2

 

2

1

 

1

2

1

 

16

ÁÙº£ÊÐ

4

3

5

 

2

1

 

1

3

1

1

21

Óñ»·ÊÐ

3

2

 

 

 

1

 

1

2

1

 

10

ÈýÃÅÏØ

3

2

1

 

2

1

 

1

2

1

1

14

Ìį̀ÏØ

3

3

1

 

2

1

 

1

1

1

1

14

ÏɾÓÏØ

3

3

1

 

2

2

 

1

3

 

1

16

ÀöË®ÊÐС¼Æ

23

25

15

20

10

7

42

10

25

177

Êб¾¼¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Á«¶¼Çø

3

3

2

 

 

2

 

 

3

1

2

16

ÁúȪÊÐ

3

3

2

 

 

 

 

 

6

1

2

17

ÇàÌïÏØ

3

3

1

 

 

1

 

1

2

1

2

14

çÆÔÆÏØ

3

3

3

 

 

2

 

1

5

1

2

20

Ëì²ýÏØ

3

3

 

 

 

1

 

1

2

2

2

14

ËÉÑôÏØ

2

3

5

4

 

1

 

1

6

1

9

32

ÔƺÍÏØ

2

3

1

4

 

1

 

1

3

1

2

18

ÇìÔªÏØ

2

2

 

8

 

1

 

1

12

1

2

29

¾°ÄþÏØ

2

2

1

4

 

1

 

1

3

1

2

17


¸½¼þ3

Ê¡¼¶¸ß²ã´ÎÐÂÐÍְҵũÃñ֪ʶ¸üÐÂ

Åàѵ°àѧԱ±¨Ãû±í

ÊÐ

 

ÏØ£¨ÊС¢Çø£©

 

Åàѵ°àÃû³Æ

 

ÐÕ    Ãû

 

ÐÔ  ±ð

 

ÄêÁä

 

ÎÄ»¯³Ì¶È

 

¹¤×÷µ¥Î»

£¨»ò¼ÒÍ¥µØÖ·£©

 

ÓÊÕþ±àÂë

 

Éí·ÝÖ¤ºÅ

 

ÁªÏµµç»°

 

Ö°   Îñ

 

Ö° ³Æ

 

ÓÊ    Ïä

 

´ÓʲúÒµÀà±ð

 

Éú²ú¹æÄ£

 

×ÜͶ×Ê

£¨ÍòÔª£©

 

ÄêÉú²ú²úÖµ

£¨ÍòÔª£©

 

´ÓÒµÈËÊý

£¨ÈË£©

 

ºÎÄê´ÓÊÂÅ©Òµ²úÒµ¿ª·¢

 

±¾ÈËÔÚ±¾²úÒµ·¢Õ¹ÖеĻù±¾Çé¿öºÍÖ÷ÒªÒµ¼¨

 

 

 

 

 

 

±¾ÈËÏ£Íûͨ¹ýÅàѵѧϰʲô֪ʶ£¬½â¾öʲôÎÊÌâ

 

 

 

 

 

±¸  ×¢£¨ÏØÊÐÇøÅ©Òµ¾ÖÒµÎñÕ¾Òâ¼û£©

 

 

 

 

 

 


¸½¼þ4

Ê¡¼¶¸ß²ã´ÎÐÂÐÍְҵũÃñ֪ʶ¸üÐÂÅàѵ°à²ÎѵѧԱÍƼö»ã×ܱí

         

Åàѵ°àÃû³Æ£º          ÍƼöµ¥Î»£¨¸ÇÕ£©                 ÁªÏµÈ˼°µç»°£º

ÐòºÅ

ÐÕÃû

ÐÔ±ð

Ãñ×å

µ³ÅÉ

ѧÀú

ÊÐ

ÏØ£¨ÊС¢Çø£©

ÏçÕò

´å

ËùÔÚÆóÒµ£¨»ò¹«Ë¾£©Ãû³Æ

Ö°Îñ

Éí·ÝÖ¤ºÅÂë

ÊÖ»úºÅÂë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×¢£ºÎª¹æ·¶Ñ§Ô±µµ°¸¹ÜÀí£¬Çë°´´Ë±íÀ¸Ä¿ÒªÇóÌîдÓйØÄÚÈÝ£¬Í³Ò»Excel±í¸ñÌîдÉϱ¨¡£


¸½¼þ5

¸÷УÇøÁªÏµÈË

³Ðµ£Ð£Çø

ÁªÏµÈË

µç »°

Ê¡Å©Òµ¹ã²¥µçÊÓѧУ

ÅË  Åô

0571-86757200£¬13616542843

Ê¡Å©¿ÆÔº

ÖìÆæ±ë

0571-86404389£¬15355009036

Õã½­´óѧ

ËÎÎļá

0571-86971801£¬13185018556

 

 
Ïà¹ØÐÅÏ¢